TT Trump nói ‘Chuyện chưa kết thúc’ sau quyết định của Tối cao Pháp viện