TT Trump nói rằng ông không cần bỏ tiền riêng vào chiến dịch