TT Trump: Sẽ không bao giờ có khu tự trị ở Hoa Thịnh Đốn nếu tôi còn làm tổng thống