TT Trump thông báo chia tay: ‘Phong trào mà chúng tôi khởi xướng chỉ mới bắt đầu’