TT Trump thúc giục Thống đốc Georgia bác quyết định không yêu cầu khớp chữ ký