TT Trump tiếp tục đề cập đến triển vọng ‘tách rời’ nền kinh tế ra khỏi Trung Quốc