TT Trump yêu cầu Thượng viện chuẩn thuận việc thay thế bà Ginsburg ‘ngay lập tức’