Từ Bắc Kinh đến Hồng Kông: Tôi không muốn lại ‘bị đồng hóa’