Tu vi của con người thể hiện qua những câu chuyện về văn hóa hương