Tượng Đức Trinh Nữ Maria ở Mexico rơi lệ, đôi mắt đỏ hoe