Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 6.9% và Hoa Kỳ có thêm 638,000 việc làm