Tỷ lệ tử vong ở trẻ em Hoa Kỳ đang ở mức cao nhất trong 50 năm