PHÂN TÍCH: Báo cáo mới về các tiểu bang tốt nhất và tệ nhất Hoa Kỳ do thiếu các yếu tố quan trọng trong y tế