Tỷ lệ tử vong sẽ lên tới 75% nếu dịch virus Nipah xảy ra