Úc: Luật Quan hệ Đối ngoại mới cần xem xét kỹ mối quan hệ giữa các bệnh viện và Trung Quốc