Úc ra dự luật buộc Google, Facebook trả lệ phí cho các hãng truyền thông