‘Ulysses’ trong những áng thơ của Tennyson: Từ bỏ hay không từ bỏ?