Ứng dụng mua sắm Trung Quốc Temu đối diện với sự giám sát của Hoa Kỳ về bảo mật dữ liệu