Ứng dụng nhắn tin Signal chiếm vị trí đầu bảng trong các cửa hàng ứng dụng