United Airlines dự tính cắt giảm 16.000 việc làm vào tháng 10