Ưu tiên của ông Biden trong 10 ngày làm việc đầu tiên bao gồm ‘Phân biệt chủng tộc có hệ thống,’ ‘Khủng hoảng khí hậu’