Ủy ban 1776 của ông Trump kêu gọi quốc gia đoàn kết xoay quanh các giá trị lập quốc