Ủy ban Hoa Kỳ nhấn mạnh sự đàn áp tôn giáo của Bắc Kinh