Ủy ban USCC Hoa Kỳ: Hành động với Trung Quốc, cần tuân thủ nguyên tắc ‘có đi có lại’