Vaccine COVID-19 của Sanofi-GSK cho kết quả tích cực trong thử nghiệm mới