Vấn đề không chỉ là Tập Cận Bình mà là chủ nghĩa cộng sản