Vệ binh Quốc gia sẽ ở lại thủ đô đến hết tháng Một