Vị hôn phu gia đạo sa sút bị bức lui cưới, nàng bèn xé nát thư ly hôn