Vì sao những người ngoại tình gặp phải đều là ‘hạng người không tốt lành gì’