Vị Vua mang đến nhiều điềm lành nhất trong sử Việt