Việc kiểm soát súng đang ở thời điểm khó khăn khi Hoa Kỳ ngày càng được vũ trang đầy đủ