Việt Nam bầu Chủ tịch nước, miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an