Việt Nam: Hơn 8,000 lượng vàng miếng SJC được bán trong phiên đấu giá thứ 6