Việt Nam: Ngân hàng nhà nước đấu giá gần 17,000 lượng vàng miếng SJC