Việt Nam: Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế xem xét công bố hết dịch COVID-19