Vietnam Airlines điều chỉnh đường bay qua không phận Trung Đông