‘Virus 16 nghìn tỷ USD’: Các kinh tế gia ước tính tổn hại tài chính của COVID-19 ở Mỹ