Virus lây lan trong cộng đồng – Các bệnh viện Bắc Kinh tăng thêm giường bệnh