Với cơ sở hạ tầng bị tê liệt, Ukraine hy vọng đồng minh cung cấp vũ khí phòng không