Vương Nghị đưa ra 3 yêu cầu với Biden, Dư Mậu Xuân bình luận: Vừa ăn cướp vừa la làng