Vương Nghị thăm Châu Âu, dân chúng hô lớn ‘đả đảo Trung Cộng’