Wisconsin, Arizona chứng nhận các kết quả bầu cử vào 30/11