Wisconsin ban hành trát đòi chính thức cho 2 quận, yêu cầu bàn giao phiếu bầu và thiết bị bầu cử