Xây dựng nhà ở sụt giảm do hạn chế nguồn cung cấp ảnh hưởng đến sản xuất