Xe điện: Đổi từ hình thức khai thác nguy hiểm này sang hình thức khai thác nguy hiểm khác