Ý kiến bình luận: Bài học cho phe bảo thủ từ phiên đàn hặc cựu TT Trump