Y thuật như Thần của 3 vị thầy thuốc thời nhà Thanh: Nhìn khí sắc liền có thể thấu tỏ bệnh tình