Yên Bái động đất 3.5 độ, người dân Tuyên Quang, Hà Giang cảm nhận rõ rung chấn