Zambia cho biết số nợ đối với các chủ nợ Trung Quốc là hơn 6 tỷ USD vào tháng Sáu