20% hộ gia đình ở Trung Quốc có thu nhập khả dụng hàng tháng là 103 USD/người